Betaling en voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

De onderstaande voorwaarden zijn op alle door ons gedane offertes en op elke met ons gesloten overeenkomst van toepassing. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk, indien wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd. Indien koper een opdracht bij ons plaatst doet hij daarbij impliciet afstand van eventueel door hem gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, voor zover deze voorwaarden in strijd zijn met onderstaande voorwaarden.

Artikel 2. Prijzen

Alle door ons gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW (op basis van margeregeling voor antieke oude en moderne kunst) bezorging gratis alleen in Nederland, nader overleg mogelijk.

Artikel 3. Levering

De door ons gehanteerde leveringstermijn bedraagt gemiddeld 5 werkdagen, met een maximum van 10 werkdagen.
Bij overschrijding van deze leveringstermijn zullen wij koper daarvan in kennis stellen. Wij zullen kopers daarbij de mogelijkheid bieden om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met ons gesloten overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele gedane betalingen die of per Bank zijn gedaan of contant zijn betaald worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontbinding aan koper terugbetaald. De mogelijkheid om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met ons gesloten overeenkomst te ontbinden geldt niet voor kopers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 4. Afkoelingsperiode

Kopers die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf kunnen de met ons gesloten overeenkomst gedurende een termijn van 14 dagen na levering zonder opgave van redenen per brief ontbinden en het in het kader van de overeenkomst geleverde product in de originele verpakking aan ons retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van koper. Reeds aan ons betaalde bedragen zullen binnen een maand na ontvangst van de retourzending door ons worden terugbetaald. De afkoelingsperiode geldt niet voor producten die door ons of door ons ingeschakelde derden zijn gedaan volgens de specificaties van koper zijn samengesteld of specifiek zijn besteld.

Artikel 5. Niet goed, geld terug

Wij staan er voor in dat de door ons geleverde producten beantwoorden aan de genoemde kwaliteit en uitstraling. Als blijkt dat dit niet het geval is, betalen wij op verzoek van koper het volledige aankoopbedrag terug, mits koper ons hiervan uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het door ons geleverde product per brief of email in kennis stelt en het product binnen een week na deze melding in de originele verpakking aan ons heeft geretourneerd.

Artikel 6. Privacy

Uw persoonlijke gegevens, inclusief uw emailadres of telefoon nummers, worden uitsluitend voor uw bestelling gebruikt en uiteraard niet verstrekt of verkocht aan derden.

Artikel 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

7.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Gallery Bell’Arte is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 56234996